پیچ های خاص

logo-02

پیچ های خاص

پیچ گارد ریل و اطاقی
پیچ سر عدسی با گرید 6/4 و 8/8 با یک قسمت بشکل مکعب زیر گل پیچ که هنگام بستن داخل حفره مربعی شکل گیر میکند و از چرخش پیچ جلوگیری میکند. این نوع ساخت این امکان را به پیچ میدهد که فقط از سمت مهره بسته و سفت شود. پیچ اطاقی در صنعت خودرو کاربرد دارد.

 

پیچ داربستی T
این پیچ با گرید 6/4 بشکل حرف T انگلیسی بوده و برای برپائی هر داربست حتماً به این پیچ نیاز است.

product-07